Ceci老師在ff studio的錄音

J. S. Bach Prelude and Fugue in A-flat major, BWV 886

繼上次在蘆洲功學社不甚滿意的錄音之後,僅僅是想彈得更好些,我選擇到ff studio又錄了一次。 閱讀全文 Ceci老師在ff studio的錄音